Snow Wall OSAKA (6D4N)

Osaka, Japan

From

฿45,999

Duration

6 days

Tour Location

Overview

นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เจแปนแอลป์ (ALPEN ROUTE) โดยการนำท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นนำท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นำท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็น กำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร (ขึ้นอยู่กับสัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ

Included/Exclude

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 • รถรับส่งนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องทำการยื่นเองเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น
 • ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บลูกค้า
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19
กรณีที่ไม่มีวัคซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทำการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น             แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV

Related Tours

Review Scores

No reviews yet

Add a Comment

Your email address will not be published.

 • Quality
 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price

Booking Tour

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Tour Information

Max Guests

20

Min Age

7

Tour Location

Languages Support

ติดต่อ/สอบถาม

สอบถามรายละเอียดจองทัวร์ได้ที่นี่

Last Minute Deals

HONGKONG (3D2N)

HONGKONG (3D2N)

฿16,999
JAPAN ALPS TOUR (6D4N)

JAPAN ALPS TOUR (6D4N)

฿59,900